Chèn biểu tượng cảm xúc cùng dòng với văn bản trong Google Docs

Tháng 8 31, 2022


Tóm tắt:

Dựa trên tính năng phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc được công bố gần đây, giờ đây người dùng có thể thể hiện bản thân theo một cách mới bằng cách tìm kiếm và chèn biểu tượng cảm xúc trực tiếp cùng dòng với văn bản trong Google Docs.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để tìm kiếm và thêm biểu tượng cảm xúc trực tiếp với văn bản trong Docs, hãy làm theo một hoặc tất cả các tùy chọn bên dưới:

    • Nhập “@” theo sau bởi một bộ mô tả, chẳng hạn như “@smile”

  • Nhập “@:” hoặc “:” để xem danh sách thả xuống các biểu tượng cảm xúc và tùy chọn điều hướng đến toàn bộ danh mục biểu tượng cảm xúc

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/8/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/9/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech