Đã mở rộng quyền truy cập để khử tiếng ồn trong Google Meet

Tháng 3 31, 2022


Tóm tắt:

Giờ đây, tất cả những người tham dự cuộc họp có thể sử dụng khả năng khử tiếng ồn trong Google Meet nếu:

Ngoài ra, nếu người dùng có tính năng khử tiếng ồn, tính năng này sẽ hoạt động trong tất cả các cuộc họp bất kể người tổ chức cuộc họp có khử tiếng ồn hay không.

Hy vọng rằng bằng cách cung cấp tính năng khử tiếng ồn cho tất cả những người tham dự cuộc họp sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc họp bằng cách hạn chế tiếng ồn xung quanh làm phiền nhiễu.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Tính năng khử tiếng ồn được bật theo mặc định đối với: Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Frontline, Enterprise Plus và tài khoản Google Workspace Individual.

  • Tính năng khử tiếng ồn bị tắt theo mặc định đối với: Education Plus và các tài khoản Teaching and Learning Upgrade.

  • Đối với tất cả tài khoản Google Workspace: nếu cài đặt được bật theo mặc định cho tổ chức trong cuộc họp với những người khác bên ngoài tổ chức, họ cũng có thể sử dụng tính năng này trong cuộc họp đó.

Nguồn: LVtech