Đăng ký vào phòng họp trực tiếp từ phòng xanh Google Meet

Tháng 2 24, 2024


Tính năng mới:

Một trong những thách thức khi tham gia cuộc họp ảo từ phòng hội nghị là những người trong phòng được xác định bằng tên của phòng hội thảo chứ không phải theo cá nhân. Tính năng đăng ký phòng của Google Meet giúp đảm bảo mọi người trong cuộc họp có thể nhìn thấy tên và biết sự hiện diện của người dùng. Nếu đang sử dụng chế độ đồng hành trên web thì giờ đây có thể đăng ký phòng họp trực tiếp từ phòng xanh. Sau đó, khi tham gia cuộc gọi, mọi người sẽ thấy ngay tên cùng với phòng hội nghị đang tham gia. Trước đây, người dùng được nhắc đăng ký sau khi tham gia cuộc gọi. Tính năng này vẫn khả dụng nếu không đăng ký từ phòng xanh.

Đăng ký từ phòng xanh đảm bảo rằng mọi người trong cuộc họp đều có thể nhìn thấy tên người dùng tham gia

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp đơn vị tổ chức đối với người dùng hoặc thiết bị phần cứng cụ thể. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý cài đặt Meet.

  • Người dùng cuối: nếu được bật bởi quản trị viên, tính năng đăng ký phòng sẽ khả dụng đối với tất cả người dùng tham gia chế độ đồng hành từ meet.google.com hoặc bằng cách sử dụng g.co/companion. Đăng ký bằng cách chọn thiết bị phần cứng Google Meet trong cuộc gọi. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Chế độ đồng hành cho hoạt động kết hợp học tập và cộng tác cũng như xem hướng dẫn bằng video này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/2/2024.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 5/3/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị Meet Hardware.

Nguồn: LVtech