Giới thiệu các câu hỏi tương tác cho video YouTube trong Google Classroom

Tháng 12 16, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, người dạy có thể biến bất kỳ video nào trên YouTube thành một bài học tương tác bằng cách thêm các câu hỏi để người học trả lời xuyên suốt video.

Tính năng câu hỏi tương tác biến trải nghiệm xem thụ động thành trải nghiệm hấp dẫn và cải thiện sự hiểu biết của người học về một chủ đề bằng cách cung cấp không gian để sửa lỗi, xem lại các câu trả lời sai và đánh giá các câu trả lời đúng theo tốc độ của riêng của người học.

Sau khi người học trong lớp đã hoàn thành hoạt động video, người dạy sẽ có quyền truy cập vào trang tổng quan chứa những thông tin chi tiết quan trọng dựa trên mức độ tham gia của người học.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Cùng với việc mang lại lợi ích cho người học, các bài tập video tương tác trên YouTube cũng sẽ giúp người dạy xác định các khái niệm cần nhiều thời gian hướng dẫn hơn, người học có thể cần hỗ trợ thêm và cũng định hình các kế hoạch bài học trong tương lai. Người dạy cũng có thể mở rộng quy mô hỗ trợ cá nhân vì người học sẽ nhận được xác thực theo thời gian thực khi trả lời một số kiểu câu hỏi nhất định trong các hoạt động video.

Thông tin chi tiết:

Giờ đây, người dạy có thể sử dụng thẻ “Tài nguyên” trong điều hướng bên trái Classroom để tìm và quản lý tất cả các hoạt động video cũng như bộ bài thực hành.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 12/12/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Education Plus và Teaching and Learning Upgrade.

Nguồn: LVtech