Google Sheets bổ sung các chức năng mới mạnh mẽ để phân tích nâng cao

Tháng 2 02, 2023


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google  đã ra mắt các hàm được đặt tên, cùng với một số hàm mạnh mẽ trong Google Sheets, bao gồm LAMBDA và XLOOKUP.

Hôm nay, Google công bố 11 chức năng bổ sung sẽ giới thiệu các khái niệm mới, cung cấp cho người dùng các chức năng hiệu quả hơn và giúp phân tích nâng cao hơn:

 • EPOCHTODATE: chuyển đổi dấu thời gian kỷ nguyên Unix tính bằng giây, mili giây hoặc micro giây thành ngày giờ tính bằng UTC.

 • MARGINOFERROR: tính toán số lượng lỗi lấy mẫu ngẫu nhiên cho một phạm vi giá trị và mức độ tin cậy.

 • TOROW: chuyển đổi một mảng hoặc phạm vi ô thành một hàng.

 • TOCOL: chuyển đổi một mảng hoặc phạm vi ô thành một cột.

 • CHOOSEROWS: tạo một mảng mới từ các hàng đã chọn trong phạm vi hiện có.

 • CHOOSECOLS: tạo một mảng mới từ các cột đã chọn trong phạm vi hiện có.

 • WRAPROWS: ngắt dòng hoặc cột của các ô được cung cấp theo các hàng sau một số phần tử đã chỉ định để tạo thành một mảng mới.

 • WRAPCOLS: bao quanh hàng hoặc cột của các ô được cung cấp theo các cột sau một số phần tử được chỉ định để tạo thành một mảng mới.

 • VSTACK: nối các phạm vi theo chiều dọc và theo thứ tự để trả về một mảng lớn hơn.

 • HSTACK: nối các phạm vi theo chiều ngang và theo thứ tự để trả về một mảng lớn hơn.

 • LET: gán tên với kết quả của biểu thức giá trị và trả về kết quả của biểu thức công thức. Biểu thức công thức có thể sử dụng các tên được xác định trong phạm vi của hàm LET. Các biểu thức giá trị chỉ được đánh giá một lần trong hàm LET ngay cả khi các biểu thức giá trị hoặc biểu thức công thức sau đây sử dụng nhiều lần.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Ngoài việc cung cấp các phép tính thống kê nâng cao như biên sai số, các hàm này còn cung cấp chức năng mới dưới dạng:

 • Những cách mới mạnh mẽ để thao tác và làm việc với các mảng bằng cách sử dụng TOROW, TOCOL, WRAPROWS, WRAPCOLS, CHOOSEROWS, CHOOSECOLS, VSTACK và HSTACK.

 • Chuyển đổi ngày Unix EPOCH sang định dạng có thể đọc được mà không cần tính toán thủ công bằng EPOCHTODATE.

 • Hiệu quả hơn và đơn giản hơn để đọc các công thức phức tạp sử dụng LET để gán tên cho các kết quả tính toán.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: trong Google Sheets, tất cả các hàm có thể được chèn bằng cách sử dụng chức năng tự động hoàn thành sau khi nhấn vào biểu tượng bằng, sử dụng trình đơn chèn hoặc chức năng thả xuống trên thanh công cụ.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/2/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech