Google Workspace Migrate hiện đã được phát hành công khai

Tháng 2 25, 2022


Tính năng mới:

Google Workspace Migrate, được công bố trước đây là phiên bản beta vào năm 2019, hiện đã được phát hành công khai đối với các phiên bản Google Workspace được chọn. Sản phẩm của bên thứ nhất này giúp quản trị viên đánh giá và lập kế hoạch cho các dự án chuyển đổi, đồng thời tự tin di chuyển trực tiếp người dùng và lượng lớn nội dung quan trọng vào Google Workspace.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Google Workspace Migrate đặc biệt có lợi đối với những khách hàng của Google Workspace với số lượng lớn, cho phép di chuyển một cách an toàn lượng lớn dữ liệu của tổ chức và thiết lập cơ sở hạ tầng tại chỗ. Cụ thể, cung cấp hỗ trợ với:

 • Đánh giá: nhanh chóng quét các môi trường nguồn để giúp lập kế hoạch chính xác cho các mốc quan trọng của dự án và các điểm quan sát

 • Di chuyển: di chuyển hiệu quả dữ liệu có giá trị từ nhiều nguồn khác nhau

 • Theo dõi: dễ dàng xác định tiến độ và tình trạng dự án với chức năng ghi nhật ký chi tiết và tổng hợp

Ngoài ra, Google Workspace Migrate hỗ trợ Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft OneDrive, chia sẻ tệp, di chuyển Box, G Suite Business cũ và Google Workspace, cho phép:

 • Di chuyển có chọn lọc Gmail, Lịch, Drive và nhiều dữ liệu khác giữa các môi trường Google Workspace.

 • Chọn di chuyển tất cả người dùng từ môi trường này sang môi trường khác.

 • Di chuyển có chọn lọc dữ liệu người dùng cụ thể (đơn vị tổ chức, người dùng hoặc tập hợp con dữ liệu) giữa các môi trường Google Workspace.

Thông tin chi tiết:

Để ngăn chặn sự gián đoạn đối với năng suất của người dùng cuối, Google Workspace Migrate duy trì mức độ trung thực cao đối với nội dung được di chuyển từ các nguồn được hỗ trợ: Exchange, SharePoint, OneDrive và chia sẻ tệp. Các phiên bản sau sẽ được hỗ trợ:

 • Google Workspace

 • Exchange: Exchange 2010, 2013, 2016 và Microsoft 365

 • Sharepoint: SharePoint 2010, 2013, 2016, SharePoint Online và OneDrive for Business

 • File shares: chia sẻ tệp có thể truy cập Windows (ví dụ: SMB hoặc NFS)

 • Box

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và các khách hàng cũ G Suite Business.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Teaching and Learning Upgrade, Frontline và Nonprofits cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic.

Nguồn: LVtech