Huy hiệu Xác minh bảo mật độc lập trong Google Workspace Marketplace

Tháng 9 07, 2023


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về bản cập nhật bảo mật mới nhất và làn sóng đổi mới AI tiếp theo trong Workspace.


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, người dùng sẽ thấy huy hiệu xác minh bảo mật độc lập mới cho một số ứng dụng chọn lọc trong Google Workspace Marketplace. Huy hiệu này cho biết rằng ứng dụng đã được xác thực bởi một người đánh giá bảo mật độc lập để đáp ứng các yêu cầu về tích hợp và bảo mật, như được nêu trong Tier 3 của Đánh giá bảo mật ứng dụng đám mây.

Trong Marketplace, người dùng có thể xem thông tin ứng dụng như thông tin về quyền truy cập của ứng dụng vào dữ liệu người dùng, nhà phát triển là ai và chính sách bảo mật, v.v... Việc hiển thị thông tin bảo mật ứng dụng bổ sung này giúp quản trị viên đưa ra quyết định sáng suốt hơn trước khi cài đặt hoặc đưa ứng dụng vào danh sách cho phép đối với người dùng.

Xin lưu ý rằng việc vượt qua đánh giá bảo mật độc lập là yêu cầu hàng năm đối với các ứng dụng trong danh mục Đề xuất cho Workspace và là tùy chọn đối với tất cả các ứng dụng Marketplace khác.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech