Kiểm soát khả năng trình bày với Google Meet từ Google Docs, Sheets, Slides bằng cài đặt quản trị viên mới

Tháng 9 24, 2021


Tóm tắt:

Đầu năm nay, Google đã công bố khả năng trình bày trực tiếp từ Google Docs, Sheets, and Slides lên Google Meet. Bắt đầu từ hôm nay, quản trị viên có thể bật hoặc tắt tính năng này cho tổ chức với cài đặt mới. Hy vọng điều này hỗ trợ quản trị viên kiểm soát nhiều hơn cách người dùng chia sẻ nội dung trong cuộc gọi Meet.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Individual hoặc người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech