[Lời nhắc cuối cùng] Quy trình di chuyển Google Sites cũ sang Google Sites mới đã bắt đầu

Tháng 9 20, 2023


Xin chào Quản trị viên,

Như đã thông báo từ trước, Google đã bắt đầu quy trình di chuyển từ Google Sites cũ sang Google Sites mới. Nếu quản trị viên có trang web được tạo bằng Google Sites cũ trong miền mà chưa di chuyển theo cách thủ công, thì hầu hết các trang web này sẽ được di chuyển tự động trước khi hết năm 2023.

Ảnh hưởng của việc này đối với tổ chức

Mọi trang web được tạo bằng Google Sites cũ còn lại có chủ sở hữu đủ điều kiện để di chuyển sang phiên bản Sites mới sẽ được tự động di chuyển sang phiên bản Sites mới dưới dạng bản nháp để chủ sở hữu trang web xem xét và xuất bản. Cho đến khi chủ sở hữu trang web xuất bản trang web nháp được tạo qua quy trình di chuyển tự động, người xem trang web sẽ không thể xem nội dung trang web và sẽ thấy thông báo lỗi.

Mọi trang web được tạo bằng Google Sites cũ còn lại, bao gồm cả những trang web không có chủ sở hữu đủ điều kiện để di chuyển sẽ được xuất và chia sẻ dưới dạng bản lưu trữ cho quản trị viên cấp cao của miền và (các) chủ sở hữu trang web, nếu chủ sở hữu trang web đủ điều kiện để nhận dữ liệu trích xuất từ Sites cũ.

Việc cần làm

Khi các trang web được tạo bằng Google Sites cũ trong miền được di chuyển tự động, hãy yêu cầu chủ sở hữu của trang web bản nháp được chuyển đổi xem xét và xuất bản trang web bản nháp. Cho đến lúc đó, người dùng truy cập vào các trang web đó sẽ thấy một thông báo lỗi.

Nếu muốn tránh tình trạng gián đoạn có thể xảy ra cho người xem trang web và/hoặc kiểm soát thời điểm các trang web được tạo bằng Google Sites cũ được di chuyển, vui lòng sử dụng Trình quản lý Google Sites cũ để chuyển đổi các trang web được tạo bằng Google Sites cũ thành trang web được tạo bằng Google Sites mới càng sớm càng tốt. Quản trị viên và người dùng vẫn có thể sử dụng Trình quản lý Google Sites cũ để quản lý quy trình di chuyển. Bảng điều khiển này giúp xem tất cả trang web được tạo bằng Google Sites cũ trong miền, xuất bản tóm tắt sang Google Sheets để quản lý dự án và thực hiện hàng loạt thao tác để chuyển đổi, lưu trữ hoặc xoá các trang web, cũng như theo dõi quy trình di chuyển.

Sau quy trình di chuyển, quản trị viên có thể tìm được đường liên kết đến các trang web "bản nháp" được di chuyển trong phiên bản Sites mới và đường liên kết đến dữ liệu trích xuất của Sites cũ trong Trình quản lý Google Sites cũ.

Nếu không chuyển đổi các trang web được tạo bằng Google Sites cũ sang phiên bản Sites mới, thì các trang web được tạo bằng Google Sites cũ còn lại trong tổ chức có chủ sở hữu đủ điều kiện để di chuyển sẽ được tự động di chuyển sang phiên bản Sites mới dưới dạng bản nháp để chủ sở hữu trang web xem xét và xuất bản. Những trang web được tạo bằng Google Sites cũ mà không có chủ sở hữu đủ điều kiện để di chuyển sẽ không được chuyển đổi thành trang web được tạo bằng Google Sites mới, nhưng chúng sẽ được thêm vào mục lưu trữ các trang web và sẽ được xuất và chia sẻ với các quản trị viên, cũng như chủ sở hữu trang web (nếu như đủ điều kiện để nhận dữ liệu trích xuất).

Google sẵn sàng trợ giúp

Để biết thêm thông tin về quy trình di chuyển, hãy xem trên Trung tâm trợ giúp của Sites.

Cảm ơn đã tin dùng Google Workspace.

– Nhóm Google Workspace –