Lời nhắc trong Assistant và Calendar đang tự động chuyển sang Google Tasks

Tháng 6 10, 2023


Tính năng mới:

Vào tháng 9/2022, Google đã thông báo rằng sẽ di chuyển Lời nhắc từ Lời nhắc trong Assistant và Calendar sang Google Tasks để tạo ra một trải nghiệm duy nhất giúp quản lý việc cần làm trên Google. Trong vài tuần qua, người dùng Google Workspace đã có cơ hội tự di chuyển lời nhắc sang Tasks.

Đối với người dùng Google Workspace: nếu chưa di chuyển Lời nhắc sang Task , thì tất cả lời nhắc sẽ được di chuyển kể từ hôm nay.

Để giúp đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ, quản trị viên và người dùng cuối nên:

Quản trị viên:

Nếu sử dụng tài khoản Google cho cơ quan hoặc trường học:

  • Nếu muốn có bản sao dữ liệu lời nhắc và Takeout được bật cho tổ chức, hãy xuất dữ liệu Lời nhắc trước ngày 22/6/2023.

Nếu sử dụng Tài khoản Google cá nhân:

  • Nếu chưa di chuyển, lời nhắc của Assistant và Calendar sẽ bắt đầu tự động di chuyển vào tháng 6/2023. Google sẽ chia sẻ thêm thông tin về tiến trình này trên blog Workspace Updates. 

Phiên bản phát hành:

  • Bản cập nhật này ảnh hưởng đến tất cả khách hàng Google Workspace

Nguồn: LVtech