Mở rộng quy mô cung cấp Calendar Interop

Tháng 9 09, 2022


Tính năng mới:

Hiện tại thông qua Calendar Interop, nếu người dùng Google Calendar muốn xem tính khả dụng của người dùng Microsoft Exchange để lên lịch họp, yêu cầu được thực hiện thông qua tài khoản vai trò Exchange. Khi có quá nhiều yêu cầu xảy ra trong một khung thời gian nhất định, tài khoản vai trò Exchange có thể đạt đến giới hạn và kết quả là dịch vụ Calendar Interop có thể không hoạt động như dự kiến.

Bắt đầu từ tuần này, quản trị viên có thể định cấu hình nhiều tài khoản vai trò trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Calendar Interop. Điều này sẽ cung cấp hỗ trợ cho số lượng yêu cầu cao hơn và cho phép Calendar Interop hoạt động liền mạch hơn trên quy mô lớn.

calendar interop

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Tính năng này mở rộng quy mô cung cấp Calendar Interop và cải thiện khả năng làm việc giữa Microsoft Exchange và Google Calendar.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/9/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Workspace sử dụng Calendar Interop.

Nguồn: LVtech