Phân loại nội dung và tăng cường bảo vệ nội dung trên quy mô lớn với các nhãn Google Drive

Tháng 2 02, 2022


Tính năng mới:

Phân loại tự động với DLP của Google Workspace và các hạn chế chia sẻ theo nhãn hiện đã khả dụngdụng. Các tính năng này là một phần của bản beta mà Google đã công bố vào năm ngoái để nâng cao phân loại nội dung, quản trị và ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) với nhãn Google Drive.

Cài đặt Bảng điều khiển dành cho quản trị viên mới hiện có thể tự động áp dụng tối đa 5 nhãn cho tất cả các tệp mới mà người dùng tạo hoặc cho tất cả các tệp mới tạo thuộc sở hữu của các bộ phận cụ thể trong tổ chức.

Định cấu hình các nhãn trống được áp dụng tự động bởi đơn vị tổ chức trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Một thông báo sẽ nhắc người dùng điền vào các trường bắt buộc trong trình quản lý nhãn, cho đến khi hoàn thành.

Yêu cầu người dùng chọn một tùy chọn trường nhãn trong Trình quản lý nhãn

Trải nghiệm người dùng cuối đối với nhãn được áp dụng tự động kết hợp với trường bắt buộc

Phân loại tự động có thể giúp các tổ chức tự động thêm nhãn Drive vào nội dung dựa trên các quy tắc DLP do quản trị viên xác định và trình phát hiện nội dung được xác định trước. Quản trị viên DLP cũng có thể định cấu hình các quy tắc hiển thị cảnh báo cho người dùng bất cứ khi nào người dùng cố gắng chia sẻ tệp có nhãn là “Nội bộ”, cũng như các quy tắc chặn chia sẻ bên ngoài hoặc ngăn tải xuống và in đối với tất cả các tệp “bí mật”.

Ngoài ra, quản trị viên có khả năng cho phép người dùng cuối thay đổi các nhãn do DLP áp dụng, để cung cấp thêm tính linh hoạt cho tổ chức.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Quản trị viên có thể tự động áp dụng nhãn cho các tệp mới. Khi được sử dụng cùng với các trường bắt buộc trong trình quản lý nhãn, quản trị viên có thể yêu cầu người dùng phân loại các tệp Drive mới tạo, giúp tăng cường khả năng phân loại và bảo vệ dữ liệu.

Nhãn trong Drive cũng có thể được thêm tự động vào tệp với phân loại tự động dựa trên các quy tắc DLP do quản trị viên xác định và trình phát hiện nội dung được xác định trước. Phân loại tự động này có thể giúp mở rộng các nỗ lực phân loại và bảo vệ dữ liệu bằng cách giảm gánh nặng quản trị và các lỗi tiềm ẩn liên quan đến nhãn thủ công.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền, đơn vị tổ chức và nhóm. Trước khi có thể sử dụng tính năng này, quản trị viên phải bật nhãn Drive cho tổ chức và xuất bản ít nhất một nhãn trong trình quản lý nhãn. Các tùy chọn kiểm soát quyền truy cập của mỗi nhãn có thể được quản lý ở cấp độ người dùng, nhóm và tổ chức. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý nhãn Drivetự động áp dụng nhãn phân loại cho các tệp mới.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về nhãnthêm nhãn vào tệp trong Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/1/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Nonprofits.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Education Fundamentals, và Frontline, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech