Sao chép một trang hoặc tập hợp con các trang trong Google Sites mới

Tháng 11 12, 2021


Tóm tắt:

Trong Google Sites mới, Google sẽ thêm khả năng cho người chỉnh sửa sao chép một trang hoặc tập hợp con các trang vào một trang web mới. Trước đây, chỉ có thể tạo một bản sao của toàn bộ trang web. Tính năng này cung cấp cho người chỉnh sửa trang web nhiều quyền kiểm soát hơn, cho phép người dùng sử dụng lại một phần của trang web hoặc dễ dàng chia nhỏ một trang web lớn thành các trang web nhỏ hơn.

Hy vọng tính năng này, ngoài các khả năng chỉnh sửa trang web gần đây khác, chẳng hạn như khôi phục một trang cụ thể từ một trang web, sẽ giúp người chỉnh sửa trang web cộng tác trên các trang web lớn dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Để sao chép các trang cụ thể trong Google Sites, hãy chọn Tạo bản sao > Trang > Trang đã chọn từ trình đơn mục bổ sung ba chấm

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/11/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech