Sử dụng “Trình chiếu” trong Google Slides

Tháng 10 04, 2021


Tóm tắt:

Google đang thay thế nút "Trình bày" trước đây thành “Trình chiếu”. Hy vọng điều này làm rõ ràng hơn khi bắt đầu trình chiếu và khi đang chia sẻ màn hình trong Meet.

"Trình chiếu" mới trong Trang trình bày

"Trình bày" cũ trong Trang trình bày

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt dành cho người dùng cuối đối với tính năng này

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/10/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech