Tăng cường bảo mật máy tính dành cho Windows hiện khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Business Plus

Tháng 7 21, 2021


Tóm tắt:

Khách hàng của Google Workspace Business Plus hiện có thể quản lý và bảo mật các thiết bị Windows thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, giống như cách làm đối với các thiết bị Android, iOS, Chrome và Jamboard. Giờ đây, quản trị viên của Business Plus có thể:

  • Đặt các chính sách Windows trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị Windows 10 được sử dụng để truy cập Workspace đều được cập nhật, bảo mật và tuân thủ các chính sách của tổ chức.

  • Thực hiện các hành động của quản trị viên, chẳng hạn như xóa thiết bị và đẩy các bản cập nhật cấu hình thiết bị lên các thiết bị Windows 10 từ Cloud mà không cần kết nối với mạng công ty.

Xem thông báo để biết thêm chi tiết về các tính năng và lợi ích quản lý Windows 10 và Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về bảo mật máy tính nâng cao dành cho Windows.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên:

Phiên bản phát hành:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Nguồn: LVtech