Thêm dấu ngắt trang trước đoạn văn trong Google Docs trên điện thoại di động

Tháng 1 22, 2022


Tóm tắt:

Năm ngoái, Google đã công bố tính khả dụng thêm ngắt trang trước các đoạn văn trên web. Giờ đây, chức năng này đã khả dụng trên điện thoại di động.

Người dùng có thể đánh dấu một đoạn văn để luôn bắt đầu trên trang mới bằng tùy chọn “Thêm ngắt trang trước” mới trong Google Docs. Điều này đặc biệt hữu ích nếu người dùng muốn một số kiểu đoạn văn nhất định luôn tạo ra một trang mới như tiêu đề, phụ đề hoặc đề mục.

Ngắt trang trước đoạn văn trên thiết bị di động

Điều này cũng có nghĩa là người dùng có thể nhập và xuất Microsoft Word và các tài liệu của bên thứ ba khác có “Ngắt trang trước” được áp dụng cho các đoạn văn và Docs sẽ giữ nguyên định dạng đó.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này khả dụng theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về kiểu đoạn văn trong Docs.

Thời gian triển khai:

Android

  • Bản phát hành nhanh và bản phá hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 7 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/01/2022.

iOS 

  • Bản phát hành nhanh và bản phá hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/01/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech