Thực hiện các tìm kiếm email được tinh chỉnh với các bộ lọc phong phú mới trong Gmail trên web

Tháng 9 27, 2021


Tóm tắt:

Khi tìm kiếm trong Gmail trên web, các chip tìm kiếm nâng cao sẽ cung cấp danh sách tùy chọn phong phú hơn với nhiều tùy chọn giúp người dùng áp dụng các bộ lọc bổ sung. Ví dụ: khi người dùng nhấp vào bộ lọc “Từ”, giờ đây có thể nhanh chóng nhập tên, chọn từ danh sách những người gửi được đề xuất hoặc tìm kiếm email từ nhiều người gửi. Hiện khả dụng đối với tất cả người dùng, các chip tìm kiếm giúp tìm thấy email hoặc thông tin cụ thể đang tìm kiếm nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.

  • Người dùng cuối: Không có cài đặt người dùng cuối cho tính năng này, các chip sẽ tự động xuất hiện khi người dùng thực hiện tìm kiếm trong Gmail trên web. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về tìm kiếm trong Gmail.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện có sẵn cho tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Cũng có sẵn cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech