Tìm các tập tin được chia sẻ bằng các toán tử tìm kiếm được cập nhật trong Google Drive

Tháng 4 02, 2021


Tính năng mới:

Google đang cập nhật phương thức một số toán tử tìm kiếm hoạt động trong Google Drive để giúp việc tìm kiếm các tập tin được chia sẻ dễ dàng hơn. Điều này bao gồm thêm toán tử tìm kiếm mới và thay đổi hành vi của một số toán tử tìm kiếm hiện có. Người dùng vẫn có thể thực hiện tất cả các tìm kiếm giống nhau, chỉ những toán tử sẽ sử dụng có thể thay đổi. Các thay đổi cụ thể là:

  • from:” sẽ trả về các tập tin được chia sẻ theo địa chỉ email được chỉ định. Trước đây là sẽ trả về các tập tin thuộc sở hữu của địa chỉ email đó.
  • to:” bây giờ sẽ trả về các tập tin đã chia sẻ với địa chỉ email được chỉ định. Trước đây, là  sẽ trả về tất cả các tập tin mà địa chỉ email có quyền xem, nhận xét hoặc chỉnh sửa.
  • sharedwith:” là toán tử tìm kiếm mới sẽ trả về các tập tin mà địa chỉ email được chỉ định sở hữu hoặc có quyền xem, nhận xét hoặc chỉnh sửa.
  • owner:” trả về các tập tin thuộc sở hữu của địa chỉ email được chỉ định. Không có thay đổi nào đối với toán tử này, nhưng người dùng có thể sử dụng toán tử này để trả về kết quả mà trước đây đã sử dụng toán tử “from:”.

Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các toán tử này và các toán tử tìm kiếm khác trong Google Drive.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối và lập trình viên.

Tại sao sử dụng:

Google nhận thấy rằng việc tìm kiếm tập tin trong Google Drive có thể khó khăn vì có rất nhiều cách để ghi nhớ một tập tin: theo loại, theo tiêu đề, ai sở hữu tập tin và hơn thế nữa. Google đã thêm một số tính năng để giúp tìm kiếm tập tin, bao gồm tìm kiếm thông minh cho Google Drive trên web, cải tiến tìm kiếm trên thiết bị di động, đề xuất tập tin trong Chrome, v.v.

Ngoài ra, Google biết tầm quan trọng của việc có thể dễ dàng tìm thấy các tập tin được chia sẻ với những người khác khi cộng tác trong Google Workspace. Nghiên cứu người dùng cho thấy rằng đây thực sự là một trong những khía cạnh đáng nhớ nhất để sử dụng khi tìm tập tin. Các cập nhật này đối với toán tử tìm kiếm sẽ cho phép các tìm kiếm cụ thể hơn để tìm các tập tin được chia sẻ, đồng thời sẽ giúp tìm thấy các tập tin đó nhanh hơn bằng cách sử dụng các chi tiết đáng nhớ hơn về tập tin.

Thông tin chi tiết:

  • Các tìm kiếm from:to: sẽ không trả lại các tập tin đã được chia sẻ trước tháng 2/2021.
  • Quản trị viên Vault đã được thông báo riêng về những thay đổi này.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: các cập nhật đối với hành vi của toán tử tìm kiếm sẽ diễn ra theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các tính năng tìm kiếm nâng cao trong Google Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech