Tin cập nhật tuần 16-22/1/2023

Tháng 1 22, 2023


Hỗ trợ Google Vault cho các email được mã hóa phía máy khách

Vault hiện hỗ trợ lưu giữ, tìm kiếm và xuất email được mã hóa phía máy khách. Lưu ý rằng quản trị viên không thể xem trước nội dung email và tệp đính kèm, kể cả hình ảnh nội tuyến — quản trị viên chỉ có thể xem dòng chủ đề, người gửi và người nhận.

Google Workspace đã sử dụng các tiêu chuẩn mã hóa mới nhất để mã hóa tất cả dữ liệu lưu trữ và truyền giữa khách hàng và các cơ sở của Google. Mã hóa phía máy khách giúp tăng cường tính bảo mật cho dữ liệu đồng thời giúp giải quyết nhiều nhu cầu tuân thủ và chủ quyền dữ liệu. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về mã hóa phía máy khách và thông báo ban đầu về mã hóa phía máy khách cho Gmail.

Quản trị viên có thể sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về mã hóa phía máy khách và email được mã hóa trong Vault. Người dùng cuối có thể sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập mã hóa phía máy khách cho Gmail.

Phiên bản phát hành:

Chỉ khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard.

 

Đặt và chia sẻ đại từ nhân xưng trên các sản phẩm của Google Workspace

Giờ đây, quản trị viên Google Workspace có thể cung cấp cho người dùng tùy chọn đặt đại từ nhân xưng và chọn đói tượng có thể nhìn thấy từ Tài khoản Google tại aboutme.google.com.

Đây chỉ là tùy chọn tham gia và có thể được bật đối với tất cả người dùng hoặc một nhóm nhỏ (chẳng hạn như cho một vị trí hoặc bộ phận cụ thể). Quản trị viên có thể sử dụng bài viết trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật tính năng này cho người dùng.

Đại từ nhân xưng do người dùng xác định sẽ xuất hiện trong thẻ thông tin cá nhân khi di chuột qua hoặc nhấp vào ảnh hồ sơ của ai đó trên các ứng dụng Workspace như Gmail, Docs, Sheets, Slides, Chat, Drive. Tính năng hỗ trợ đại từ nhân nhân xưng trong Google Meet sẽ ra mắt trong những tháng tới. Đại từ nhân xưng cũng sẽ xuất hiện trong Google Contact, được truy cập bằng cách nhấp vào “Mở chế độ xem chi tiết” từ thẻ thông tin cá nhân. Nếu tính năng này được bật bởi quản trị viên, người dùng cuối có thể sử dụng bài viết trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thay đổi đại từ nhân xưng trong cài đặt Tài khoản Google.

 

Nếu tính năng này được bật bởi quản trị viên, người dùng có thể cài đặt từ aboutme.google.com và chỉ định đối tượng thấy hiển thị.

Phiên bản phát hành:

Chỉ khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline và Nonprofits, cũng như các khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech