Tin cập nhật tuần từ 2-8/10/2023

Tháng 10 09, 2023


Thêm biểu tượng cảm xúc vào nhận xét trong Google Sheets

Đầu năm nay, Google đã giới thiệu khả năng thêm biểu tượng cảm xúc vào nhận xét hiện có trong Google Docs. Tính năng này hiện đã khả dụng đối với nhận xét trong Google Sheets, tăng cường việc cộng tác bằng cách cho phép người dùng bày tỏ ý kiến một cách nhanh chóng và sáng tạo về nội dung bảng tính.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai.

  • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến vào ngày 19/10/2023. 

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhận xét, mục hành động và phản ứng bằng biểu tượng cảm xúc.

Add emoji reactions to comments in Google Sheets

 

Chỉ lọc các trường và tham số bằng Connected Sheets for Looker 

Google đang bổ sung hỗ trợ cho hai loại trường bổ sung để lọc trong Connected Sheets for Looker: chỉ lọc các trường và tham số. Các tùy chọn mới này sẽ cung cấp nhiều phương thức hơn nữa để khám phá lớp ngữ nghĩa của dữ liệu vì giờ đây người dùng có thể tạo lại tính năng lọc nâng cao trong trình khám phá Looker hoặc bảng thông tin bằng cách sử dụng Connected Sheets for Looker.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Tìm hiểu thêm về các trườngtham số trong Looker.

Nguồn: LVtech