Tin cập nhật tuần từ 20-26/5/2024

Tháng 5 27, 2024


Mở rộng giới hạn hàng trong Connected Sheets cho BigQuery

Năm ngoái, Google đã tăng số lượng hàng kết quả tối đa được trả về từ BigQuery lên 50.000 cho bảng tổng hợp và trích xuất dữ liệu. Hiện số hàng đã được mở rộng lên 100.000 hàng cho bảng tổng hợp và 500.000 hàng cho phần trích xuất (với giới hạn ô là 5 triệu). Điều này sẽ cho phép người dùng phân tích nhiều kết quả hơn nữa trong trang tính từ hàng petabyte dữ liệu trong BigQuery. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Tìm hiểu thêm về cách phân tích và làm mới dữ liệu BigQuery trong Google Sheets bằng cách sử dụng Connected Sheets, các giới hạn của Google Sheetsbắt đầu với dữ liệu BigQuery trong Google Sheets.

 

Các trường văn bản tùy chỉnh hiện khả dụng đối với chữ ký điện tử trong Google Docs và Google Drive

Bây giờ, người dùng có thể nhập các trường văn bản tùy chỉnh khi sử dụng chữ ký điện tử. Điều này mang lại sự linh hoạt để thu thập thông tin cụ thể khi cần, bao gồm số điện thoại, chức danh công việc, tên công ty, v.v. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Individual và những khách hàng Google Workspace đủ điều kiện khác đang sử dụng eSignature alpha.

Tìm hiểu thêm về cách gửi yêu cầu chữ ký và ký tài liệu bằng chữ ký điện tử.

Nguồn: LVtech