Mã hóa phía máy khách cho Gmail được phát hành công khai

Tháng 3 02, 2023


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, tính năng mã hóa phía máy khách cho Gmail được phát hành công khai đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard. Đối với những khách hàng hiện đã đăng ký bản beta, trải nghiệm sẽ không thay đổi.

 

Workspace đã mã hóa dữ liệu ở trạng thái lưu trữ và đang truyền bằng cách sử dụng các thư viện mật mã bảo mật theo thiết kế. Mã hóa phía máy khách đưa các khả năng mã hóa hiện có lên một tầm cao mới bằng cách đảm bảo rằng khách hàng có quyền kiểm soát duy nhất đối với các khóa mã hóa — và do đó kiểm soát hoàn toàn quyền truy cập vào dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Workspace blog mới nhất và thông báo của Google.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

  • Người dùng cuối: sau khi tính năng này được bật bởi quản trị viên Workspace, để thêm mã hóa phía máy khách vào bất kỳ thư nào, hãy nhấp vào biểu tượng khóa và chọn mã hóa bổ sung, đồng thời soạn thư và thêm tệp đính kèm như bình thường.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech